Проводки в бюджетном учете

Облік необоротних активів бюджетних установ

Світлана КОМПАНІЄЦЬ

(Продовження. Початок рубрики «Бюджетна сфера» в «ДК» №46,49).

 • Рахунок 10 «Основні засоби»
 • Рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи»
 • Рахунок 12 «Нематеріальні активи»
 • Нарахування зносу на необоротні активи
 • Нормативні документи до статті

Про основні засоби неодноразово йшлося у спеціалізованих виданнях, тож, здавалося б, тема вичерпана. Однак з введенням у дію нового Плану рахунків та прийняттям низки нормативних документів цей напрям бухгалтерського обліку бюджетних організацій знову привертає до себе пильну увагу бухгалтерів.

Отже, які принципові зміни відбулися за цей рік в обліку основних засобів? Передусім, сьогодні маємо справу з необоротними активами — клас 1 Плану рахунків, які, крім основних засобів, включають у себе інші необоротні матеріальні та нематеріальні активи. При цьому під необоротними активами розуміють «…матеріальні і нематеріальні ресурси, які належать установі та забезпечують її функціонування і строк корисної експлуатації яких, як очікується, становить більше одного року». Кожна із складових необоротних активів має власні визначення та порядок обліку.

Рахунок 10 «Основні засоби»

Звернімо увагу, що тепер вартість основних засобів (необоротних активів матеріальної форми) чітко обмежена — відповідно до Інструкції №1, вона повинна становити понад 500 грн за одиницю. Крім того, склад основних засобів поповнився таким об’єктом обліку, як земельні ділянки. Загалом рахунок 10 «Основні засоби» тепер поділено на 9 субрахунків.

Перегляд структури кожного із субрахунків свідчить про деякі зміни внутрішнього складу їх об’єктів.

Як було зазначено, субрахунок 101 «Земельні ділянки» є принципово новим. На ньому відображається вартість землі, яка була придбана установою чи надана їй у користування, в тому числі здана в оренду.

Субрахунок 102 «Капітальні витрати на поліпшення земель» можна вважати виокремленим із субрахунка 019 «Інші основні засоби» старого Плану рахунків. На ньому враховуються капітальні витрати на поліпшення земель (із зазначенням займаної площі та вартості виконаних робіт) у розрізі таких заходів:

 • планування земельних ділянок;
 • викорчовування площ під оранку;
 • очищення водойм.

Зазначені витрати в частині прийнятих в експлуатацію площ щороку включаються у вартість необоротних активів незалежно від закінчення всього комплексу робіт.

Субрахунок 103 «Будинки та споруди» являє собою синтез двох субрахунків старого Плану рахунків: 010 «Будинки» та 011 «Споруди».

Структура субрахунків 104 «Машини й обладнання» та 013 «Машини й обладнання» ідентична.

Субрахунок 105 «Транспортні засоби», умовно кажучи, включає в себе однойменний субрахунок старого Плану рахунків плюс запасні частини до транспортних засобів, які за своєю вартістю за одиницю відносяться до основних засобів.

Субрахунок 016 «Інструменти, виробничий та господарський інвентар» старого Плану рахунків змінив свій код і назву на 106 «Інструменти, приладдя та інвентар», при цьому зміст рахунка майже не змінився, за винятком доданих до складу об’єктів обліку ліній електропередач, спеціалізованих споруд зв’язку, трансмісій та трубопроводів з усіма проміжними пристроями, необхідними для трансформації і передачі енергії та для переміщення трубопроводами рідких та газоподібних речовин до споживача, які раніше обліковувалися на субрахунку 012 «Передавальні пристрої».

Робоча та продуктивна худоба обліковується на субрахунку 107, при цьому, крім раніше виокремлених підгруп робочої та продуктивної і племінної худоби, введено такі підгрупи: службові собаки, декоративні тварини та піддослідні тварини.

Склад субрахунка 108 «Багаторічні насадження» повністю відповідає першій підгрупі субрахунка 019 старого Плану рахунків. Субрахунок 109 «Інші основні засоби» призначений для обліку сценічно-постановочних засобів вартістю понад 10 грн за одиницю, документації з типового проектування незалежно від вартості, навчальних кінофільмів, магнітних дисків, стрічок, касет та інших активів, що належать фільмофонду установи.

Аналітичний облік за переліченими субрахунками аналогічний попередньому.

Типові проведення щодо обліку основних засобів мають такий вигляд (таблиця 1):

Таблиця 1

№ з/п Зміст господарської операції Д-т рахунка К-т рахунка
1 Прийнято в експлуатацію новозбудовані будинки, споруди або роботи з реконструкції будинків та споруд 103,106 401
2 Придбано за рахунок загального фонду земельні ділянки, будинки та споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, приладдя та інвентар, робочу та продуктив-ну худобу та інші категорії основних засобів:
— розрахунок з постачальниками (на вартість основних засобів без ПДВ)
— списання вартості основних засобів на видатки установи (на вартість основних засобів без ПДВ)
— списання суми ПДВ на видатки установи (на суму ПДВ)
101-109
801-802
801-802
364, 675
401
364, 675
3 Придбано за рахунок спеціального фонду перераховані в операції 2 об’єкти основ-них засобів:
— розрахунок з постачальниками (на вартість основних засобів без ПДВ)
— списання вартості основних засобів на витрати установи (на вартість основних засобів без ПДВ)
— списання суми ПДВ на витрати установи, якщо ПДВ не включено до податкового кредиту (на суму ПДВ)
— віднесено на розрахунки з бюджетом, якщо сума ПДВ включена до податкового кредиту
101-109
811-813
811-813
641
364, 675
401
364, 675
364, 675
4 Списання сум копійок з придбаних основних засобів 801-802,
811-813
364, 675
5 Безоплатне отримання основних засобів 101-109 401,131
6 Оприбуткування лишків основних засобів, виявлених під час інвентаризації 103-109 401
7 Безоплатна передача основних засобів 401,131 101-109
8 Реалізація будинків та споруд:
— на вартість основних засобів
— на суму коштів, що надійшли від реалізації
131,401
364,675
103
642
9 Реалізація інших основних засобів, придбаних за рахунок загального фонду:
— на вартість основних засобів
— на суму коштів, отриманих від реалізації
131, 401
364, 675
104-109
681, 801, 802
10 Реалізація інших основних засобів, придбаних за рахунок загального фонду:
— на вартість основних засобів
— на суму коштів, отриманих від реалізації
— на суму ПДВ
131, 401
364, 675
364, 675
104-109
682, 811-813
641
11 Уцінка основних засобів 401, 131 101-109
12 Індексація основних засобів 101-109 401, 131
13 Списання на підставі відповідних документів основних засобів 401, 131 103-109
14 Оприбуткування суми вартості матеріалів, отриманих від розбирання основних засобів, що належить перерахувати в дохід бюджету 231, 234 642
15 Оприбуткування суми вартості матеріалів, отриманих від розбирання основних засобів і залишених у розпорядженні установи:
— якщо основні засоби були придбані за рахунок загального фонду
— якщо основні засоби були придбані за рахунок спеціального фонду
234, 235, 238,
239
234, 235, 238,
239
681, 701, 702
711-713
16 Списано недостачу основних засобів, встановлену при інвентаризації:
— віднесено на рахунок установи
— віднесено за рахунок винних осіб
401,131
401,131
363
104-109
104-109
642
17 Нараховано суму зносу в останній робочий день грудня 401 131

Облік основних засобів у бюджетній установі покажемо на прикладі.

Приклад 1.

Установа за вересень 2000 року здійснила такі господарські операції.

Прийнято на підставі актів приймання робіт:

— споруджений будинок — первісна вартість 120250 грн;

— виконані роботи з реконструкції споруди — вартість робіт 4560 грн;

— передавальні пристрої — первісна вартість 128200 грн.

Придбано:

— медичне обладнання за рахунок коштів загального фонду на суму 13200 грн (у т. ч. ПДВ 2200 грн);

— робочу худобу за рахунок спеціального фонду на суму 420 грн 35 коп. (у т. ч. ПДВ 70 грн).

Отримано конторське обладнання у вигляді гуманітарної допомоги — вартість 1200 грн (сума зносу 300 грн).

Реалізовано споруду первісною вартістю 10000 грн (сума зносу 5500 грн).

Вилучено матеріали від розбирання попередньо списаного автомобіля ВАЗ на вартість 70 грн.

Зазначені господарські операції відобразимо у таблиці 2.

Таблиця 2

№ з/п Зміст господарської операції Д-т рахунка К-т рахунка Сума
1 Прийнято установою в експлуатацію новозбудований будинок 103 401 120250
2 Прийнято на підставі акта роботи з реконструкції споруди 103 401 4560
3 Прийнято установою в експлуатацію передавальні пристрої 106 401 128200
4 Придбано установою за рахунок коштів загального фонду медичне обладнання шляхом попередньої оплати:
— сума без ПДВ
— сума без ПДВ
— на суму ПДВ
104
801-802
801-802
364
401
364
11000
11000
2200
5 Придбано установою за рахунок коштів спеціального фонду робочу худобу, оплачену після отримання матеріальних цінностей:
— сума без ПДВ
— сума без ПДВ
— на суму ПДВ:
— якщо ПДВ включено до податкового кредиту
— якщо ПДВ не включено до податкового кредиту
107
811-813
641
811-813
675
401
675
675
350
350
70
70
6 Списано суми копійок з придбаної робочої худоби 811-813 675 0-25
7 Безоплатно отримано установою конторське обладнання:
— на первісну вартість
— на суму зносу
106
401
401
131
1200
300
8 Реалізовано установою споруду в той же час:
— на суму зносу
— нарахована сума для перерахування в бюджет (на вартість реалізації)
401
131
364,676
103
401
642
10000
5500
10000
9 Отримано кошти від реалізації споруди 311,321 364,675 10000
10 Перераховано кошти до бюджету 642 311,321 10000
11 Оприбутковано суми вартості матеріалів, отриманих від розбирання автомобіля ВАЗ:
а) придбаного за рахунок коштів загального фонду
б) придбаного за рахунок позабюджетних коштів
238
238
681,
701-702
682, 711
70
70

Рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи»

Наступною складовою класу 1 є необоротні активи, що мають матеріальну форму і не ввійшли до переліку основних засобів. У Плані рахунків для їх обліку призначено рахунок 11 «Інші необоротні матеріальні активи», який, своєю чергою, також поділяється на 9 субрахунків.

На субрахунку 111 «Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок» обліковуються: музейні цінності (незалежно від вартості), крім предметів мистецтва та природознавства, старовини і народного побуту та експонатів наукового, історичного і технічного значення, які обліковуються у порядку, встановленому для обліку цих цінностей у державних музеях; експонати тваринного світу в зоопарках та інших аналогічних установах незалежно від їх вартості. Зазначена група матеріальних цінностей, відповідно до старого Плану рахунків, включена до складу інших основних засобів — субрахунок 019.

Субрахунок 112 «Бібліотечні фонди» призначений для обліку бібліотечних фондів, які складаються з наукової, художньої i навчальної літератури, спеціальних видів літератури та інших видань. Він ідентичний однойменному субрахунку 018 чинного до 2000 року Плану рахунків.

Наступний субрахунок — 113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» включає в себе групу різнорідних матеріальних цінностей, половина з яких ніколи не входила до складу основних засобів. Серед них:

— знаряддя лову (трали, неводи, сіті тощо);

— бензомоторні пилки, сучкорізи, троси для сплаву;

— спеціальні інструменти та спеціальні пристрої (для серійного і масового виробництва певних виробів або для виготовлення індивідуальних замовлень);

— предмети виробничого призначення вартістю до 500 грн за одиницю (комплект) — робочі столи, верстаки, кафедри, парти тощо; обладнання, що сприяє охороні праці; предмети технічного призначення, які не можуть бути віднесені до робочих машин (світлокопіювальні рами тощо);

— предмети, призначені для видачі напрокат;

— господарський інвентар вартістю до 500 грн за одиницю (комплект) — предмети конторського та господарського облаштування, конторське обладнання, переносні бар’єри, вішалки, гардероби, шафи різні, дивани, столи, крісла, шафи та ящики вогнетривкі, друкарські машини, гектографи, шапірографи та інші ручні розмножувальні та нумерувальні апарати, переносні юрти, палатки (крім кисневих), ліжка (крім ліжок зі спеціальним обладнанням), килими, портьєри, столовий, кухонний та інший господарський інвентар, а також предмети протипожежного призначення — гідропульти, стендери, драбини ручні тощо;

— інші малоцінні необоротні предмети, термін експлуатації яких більше одного року, а вартість за одиницю не перевищує 500 грн — телефони, обчислювальна техніка, пральні та швейні машини, холодильники тощо.

Скасований Інструкцією з обліку основних засобів бюджетних установ (Наказ ГУДКУ №124 від 19.12.97 р.) субрахунок 014 «Білизна, постільні речі, одяг та взуття» з’явився у новому Плані рахунків під тією ж назвою та кодом 114. На субрахунку 114 обліковуються з виокремленням у групи такі необоротні матеріальні активи:

— бiлизна (сорочки, халати);

— постільні речі та постільна білизна (матраци, подушки, ковдри, простирадла, підодіяльники, наволочки, покривала, мішки спальні тощо);

— одяг i обмундирування, включаючи спецодяг (костюми, пальта, плащі, кожухи, плаття, кофти, спідниці, куртки, штани тощо);

— взуття, включаючи спеціальне (черевики, чоботи, сандалії, валянки тощо);

— спортивний одяг i взуття (костюми, черевики тощо).

Тимчасові нетитульні споруди, які традиційно не належали до складу основних засобів, виокремлено в субрахунок 115 «Тимчасові нетитульні споруди» з розподілом зазначених об’єктів обліку за двома групами: 1) тимчасові нетитульні споруди, пристосування і пристрої, витрати на зведення яких включаються до собівартості будівельно-монтажних робіт; 2) сезонні дороги, тимчасові відгалуження лісовозних доріг і тимчасові будівлі у лісі (пересувні будиночки, котлопункти, пилкозаточувальні майстерні, бензозаправки тощо).

Складові субрахунка 116 «Природні ресурси», серед яких: мінеральні копалини, нафтові свердловини, родовища корисних копалин внутрішніх вод, смуги будівельного лісу, що, згідно з чинним законодавством, належать бюджетній установі, — взагалі є новими об’єктами обліку для бюджетних установ. З огляду на характер їх діяльності, логічно припустити, що використання цього субрахунка вкрай обмежене.

Субрахунок 117 «Інвентарна тара» призначений для обліку інвентарної тари тривалого використання для зберігання товарно-матеріальних цінностей на складах чи для здійснення технологічних процесів, сховищ для зберігання рідких та сипучих речовин (баки, скрині, чани, засіки тощо); шаф торговельних та стелажів; іншої інвентарної тари.

На субрахунку 118 «Матерiали довготривалого використання для наукових цілей» облiковуються матеріали, одержані зі складу в лабораторію або iншi структурні підрозділи науково-дослідних інститутів, вузів для науково-дослiдних робiт, які використовуються неодноразово або тривалий час, а також матерiали, що є об’єктами наукових досліджень. В установах культури на цьому субрахунку обліковуються дорогі матерiали, одержанi зi складу для реставрації i ремонту видань мистецтва, музейних цiнностей та пам’яток архітектури.

Облік необоротних матеріальних активів, що мають специфічне призначення й обмежене застосування лише в окремих галузях, здійснюється на субрахунку 119 «Необоротні матеріальні активи спеціального призначення».

Зауважимо, що зазначена група необоротних активів, об’єднана рахунком 11, має специфічний порядок аналітичного обліку, а саме: спрощений, груповий та інші.

Типові проведення щодо обліку інших необоротних активів подано в таблиці 3.

Таблиця 3

№ з/п Зміст господарської операції Д-т рахунка К-т рахунка
1 Придбано за рахунок загального фонду інші необоротні матеріальні активи:
— розрахунок з постачальниками (на вартість основних засобів без ПДВ)
— списання вартості основних засобів на видатки установи (на вартість основних засобів без ПДВ)
— списання суми ПДВ на видатки установи (на суму ПДВ)
111-119
801-802
801-802
364, 675
401
364, 675
2 Придбано за рахунок спеціального фонду перераховані в операції 1 об’єкти основ-них засобів:
— розрахунок з постачальниками (на вартість основних засобів без ПДВ)
— списання вартості основних засобів на витрати установи (на вартість основних засобів без ПДВ)
— списання суми ПДВ на витрати установи, якщо ПДВ не включено до податкового кредиту (на суму ПДВ)
— віднесено на розрахунки з бюджетом, якщо сума ПДВ включена до податкового кредиту
111-119
811-813
811-813
641
364, 675
401
364, 675
364, 675
3 Списання сум копійок з придбаних необоротних активів 801-802,
811-813
364, 675
4 Безоплатне отримання інших необоротних матеріальних активів 111-119 401, 132
5 Оприбуткування лишків необоротних матеріальних активів, виявлених під час інвентаризації 111-119 401
6 Безоплатна передача необоротних матеріальних активів 401, 132 111-119
7 Реалізація інших необоротних матеріальних активів, придбаних за рахунок загального фонду:
— на вартість необоротних матеріальних активів
— на суму коштів, отриманих від реалізації
132, 401
364, 675
111-119
681, 801, 802
8 Реалізація інших необоротних матеріальних активів, придбаних за рахунок загального фонду:
— на вартість основних засобів
— на суму коштів, отриманих від реалізації
— на суму ПДВ
132, 401
364, 675
364, 675
111-119
682, 811-813
641
9 Уцінка необоротних матеріальних активів 401, 132 111-119
10 Індексація необоротних матеріальних активів 111-119 401, 132
11 Списання необоротних матеріальних активів на підставі відповідних документів 401, 132 111-119
12 Списано недостачу необоротних матеріальних активів, встановлену при інвентаризації:
— віднесено на рахунок установи
— віднесено за рахунок винних осіб
401, 132
401, 132
363
111-119
111-119
642
13 Нараховано суму зносу в останній робочий день грудня 401 132

Облік інших необоротних активів у бюджетних установах покажемо на прикладі.

Приклад 2.

Бюджетна організація за вересень 2000 року здійснила такі господарські операції.

Отримано спеціалізовану літературу у вигляді гуманітарної допомоги на суму 1500 грн 35 коп.

Оплачено транспортні послуги за доставку спеціалізованої літератури — 30 грн.

Під час інвентаризації виявлено лишки інвентарної тари вартістю 25 грн.

Придбано:

— матеріали довгострокового використання за рахунок коштів загального фонду на суму 154 грн 20 коп. (у т. ч. ПДВ 25 грн 70 коп.);

— інвентарну тару за рахунок спеціального фонду на суму 162 грн 35 коп. (у т. ч. ПДВ 27 грн).

Безоплатно передано спецодяг підвідомчій установі на суму 117 грн 75 коп.

Реалізовано установою попередньо уцінений спортивний одяг — первісна вартість 115 грн, сума уцінки — 25 грн.

Списано:

— використану постільну білизну — 58 грн;

— виявлену в результаті інвентаризації недостачу:

— матеріалів довгострокового використання — первісна вартість 43 грн (віднесено на рахунок установи);

— телефонний апарат — первісна вартість 48 грн, сума зносу — 24 грн (віднесено на рахунок винної особи).

Зазначені господарські операції відобразимо в таблиці 4.

Таблиця 4

№ з/п Зміст господарської операції Д-т рахунка К-т рахунка Сума
1 Отримано у вигляді гуманітарної допомоги книжки до бібліотечного фонду установи 112 401 1500-35
2 Оплачено рахунок організації Х за послуги з перевезення переданої спеціалізованої літератури (операція 1) 675 313, 323 30
3 Оприбутковано лишки інвентарної тари, виявлені під час інвентаризації 117 401 25
4 Придбано установою за рахунок коштів загального фонду матеріали довго- тривалого використання для наукових цілей шляхом попередньої оплати:
— сума без ПДВ
— сума без ПДВ
— на суму ПДВ
118
801-802
801-802
364
401
364
128-50
128-50
25-70
5 Придбано установою за рахунок коштів спеціального фонду інвентарну тару, оплачену після її отримання:
— сума без ПДВ
— сума без ПДВ
— на суму ПДВ:
— якщо ПДВ включено до податкового кредиту
— якщо ПДВ не включено до податкового кредиту
177
811-813
641
811-813
675
401
675
675
135
135
27
27
6 Списано суми копійок з придбаної інвентарної тари 811-813 675 0-35
7 Безоплатно передано спецодяг підвідомчій установі 401 114 117-75
8 Реалізовано установою уцінені спортивні костюми:
— на суму уцінки
— на суму коштів, отриманих від реалізації одночасно
401
401
364, 676
114
114
681
25
90
90
9 Списано установою постільну білизну 401 114 58
10 Списано недостачу матеріалів довгострокового використання, виявлену під час інвентаризації, віднесену за рахунок установи 401 118 43
11 Списано недостачу телефонного апарата, виявлену під час інвентаризації та віднесену за рахунок винної особи:
— на суму недостачі
— на суму зносу
— на суму, що підлягає стягненню та перерахуванню до бюджету
401
113
362
113
401
642
48
24
117-80

Рахунок 12 «Нематеріальні активи»

І, нарешті, остання група необоротних активів, що виокремлена у Плані рахунків у вигляді рахунка 12 «Нематеріальні активи» (активи, що не мають фізичної та/або матеріальної форми і використовуються установою в процесі її господарської та адміністративної діяльності більше року). Він поділяється на декілька субрахунків, а саме:

— 121 «Авторські та суміжні з ними права»;

— 122 «Інші нематеріальні активи».

Оскільки зазначені субрахунки докладно охарактеризовані у попередній статті автора «Реформування обліку бюджетних установ: план рахунків» («ДК» №49/2000, с.10), перейдемо до розгляду проведень. В Інструкції №3 проведення в обліку нематеріальних активів розглянуто в загальному порядку, конкретизовувати їх нема потреби через стандартну схему відображення операцій. Зазначимо лише, що субрахунки 121 та 122 за дебетом кореспондуються з рахунками 401, 364, 675, а за кредитом — 401.

Аналітичний облік необоротних активів, згідно з Інструкцією №6, здійснюється у відповідних формах, що діяли раніше (таблиця 5 на наступній сторінці).

Таблиця 5

№ з/п Номер форми Назва форми Об’єкт відображення Номер субрахунка
1 ОЗ-1(б) Акт прийняття-передачі основних за- собів Необоротні активи 101-122
2 ОЗ-2(б) Акт прийняття-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об’єктів Необоротні активи 101-122
3 ОЗ-3(б) Акт про списання основних засобів Окремі основні засоби 102-122 /частко-во (надалі — ч)
4 ОЗ-4(б) Акт про списання автотранспортних засобів Транспортні засоби 104
5 ОЗ-5(б) Акт про списання з балансу установ і організацій вилученої з бібліотеки літератури Бібліотечні фонди 114
6 ОЗ-6(б) Інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах Будинки, споруди, передавальні пристрої, робочі силові машини й обладнання, автома-тизовані лінії, інструменти, виробничий і господарський інвентар, транспортні засоби, вимірювальні прилади, регулювальні пристрої, лабораторне обладнання 103, 104/ч, 106/ч
7 ОЗ-8(б) Інвентарна картка обліку основних засобів у бюджетних установах (для тварин і багатолітніх насаджень) Робоча та племінна худоба, багаторічні насадження та капітальні витрати на поліпшення земель 107, 108, 102
8 ОЗ-9(б) Інвентарна картка групового обліку основних засобів у бюджетних установах Однорідні необоротні активи 106, 112, 113, 117
9 ОЗ-10(б) Опис інвентарних карток з обліку основних засобів Всі картки 101-122
10 ОЗ-11(б) Інвентарний список основних засобів Необоротні активи 101-122
11 ОЗ-12(б) Відомість нарахування зносу на основні засоби Необоротні активи за мінусом тих, на які знос не нараховується 103/ч, 104-106,
107/ч-109/ч, 117,
121, 122

Синтетичний облік здійснюється, відповідно до Інструкцій №4, 5, у меморіальному ордері №9 (форма 435(б) чи 435 автоматизована (б).

Нарахування зносу на необоротні активи

Знос необоротних активів нараховується аналогічно існуючій дотепер методиці, в основу якої покладено розподіл на такі групи:

групу 1 становлять необоротні активи, що обліковуються на субрахунках 103, 106 (лінії електропередач, трансмісії та трубопроводи). Це будинки, їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в тому числі житлові будинки та їх частини (квартири і місця спільного користування);

групу 2 становлять основні засоби, що обліковуються на субрахунку 104 (крім силових машин і обладнання; робочих машин та обладнання), автомобільний транспорт і запчастини до нього, що обліковуються на субрахунку 105, інструменти та інвентар на субрахунку 106 (крім ліній електропередач), необоротні активи субрахунка 117. Це автомобільний транспорт та вузли (запасні частини, вартість яких за одиницю становить понад 500 грн), меблі, побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, включаючи електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичної обробки інформації, інформаційні системи, телефони, мікрофони та рації, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя до нього, інвентарна тара;

групу 3 становлять необоротні активи, що обліковуються на субрахунках 104 (силові машини й обладнання; робочі машини та обладнання), 105 (крім автомобільного транспорту і запчастин до нього), 107 (робоча худоба), 108 (у частині багаторічних насаджень, які досягли експлуатаційного віку), 121, 122. Це будь-які інші необоротні активи, не включені до груп 1 і 2.

Норми зносу встановлюються у відсотках до первісної вартості кожної групи необоротних активів на кінець звітного року:

група 1 — 5 відсотків;

група 2 — 25 відсотків;

група 3 — 15 відсотків.

Зауважимо, що знос не нараховується на такі необоротні активи: земельні ділянки та капітальні витрати на поліпшення земель; будинки й споруди, якi є унікальними пам’ятками архітектури та мистецтва; обладнання, експонати, зразки, діючі та недіючі моделі, макети та інші наочні посібники, що знаходяться в кабінетах та лабораторіях i використовуються з навчальною та науковою метою; продуктивну та племінну худобу, службових собак, декоративних і піддослідних тварин; багаторічні насадження, що не досягли експлуатацiйного вiку; сценiчно-постановочні засоби; документацію з типового проектування; фільмофонди; експонати тваринного світу (в зоопарках та інших аналогічних установах); бібліотечні фонди; музейні i художні цінності; малоцінні необоротні матеріальні активи; білизну, постільні речі, одяг та взуття; природні ресурси; тимчасові нетитульні споруди; матеріали довготривалого використання для наукових потреб; необоротні матеріальні активи спеціального призначення.

Знос основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів ведеться на рахунку 13 «Знос необоротних активів» Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ з розподілом на субрахунки:

131 «Знос основних засобів»;

132 «Знос інших необоротних матеріальних активів»;

133 «Знос нематеріальних активів».

При нарахуванні зносу зазначені субрахунки кореспондуються за відомою вже методикою за кредитом у дебет субрахунка 401, при списанні чи реалізації за дебетом у кредит субрахунка 401. Для синтетичного обліку зносу використовують меморіальний ордер №16.

СУТТЄВО

Вартість основних засобів (необоротних активів матеріальної форми) чітко обмежена — відповідно до Інструкції №1, вона повинна становити понад 500 грн за одиницю. Крім того, склад основних засобів поповнився таким об’єктом обліку, як земельні ділянки.

Облік необоротних матеріальних активів, що мають специфічне призначення й обмежене застосування лише в окремих галузях, здійснюється на субрахунку 119 «Необоротні матеріальні активи спеціального призначення».

Нормативні документи до статті

1. Наказ ГУДКУ №114 від 10.12.99 р. «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ» (у тексті — новий План рахунків).

2. Інструкція з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ, затверджена Наказом ГУДКУ №64 від 17.07.2000 р. (у тексті — Наказ №1).

3. Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ/Наказ ГУДКУ №61 від 10.07.2000 р. (у тексті — Інструкція №3).

4. Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання/Наказ ГУДКУ №68 від 27.07.2000 р. (у тексті — Інструкція №4).

5. Інструкція зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які фінансуються за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів/Наказ ГУДКУ №125 від 02.12.97 р. (у тексті — Інструкція №5).

6. Типова Інструкція про порядок списання основних засобів бюджетних установ/Наказ ГУДКУ №126 від 02.12.97 р. (у тексті — Інструкція №6).

Операции по привлечению средств с одного КВФО на исполнение обязательств по-другому

Нередко медицинские учреждения временно привлекают средства с одного кода вида финансового обеспечения на другой. О том, как такие операции отражаются на счетах бухгалтерского учета и в отчетности, рассказано в статье

27.02.2017 Т. Сильвестрова

Положениями п. 146 Инструкции № 174н, п. 174 Инструкции № 183н установлено, что операции по заимствованию средств с одного кода финансового обеспечения на другой отражаются посредством счета 0 304 06 000 «Расчеты с прочими кредиторами».

Принятие к учету кредиторской задолженности в сумме средств, полученных учреждением по соответствующему виду финансового обеспечения (деятельности), направленных в пределах остатка средств на лицевом счете бюджетного учреждения на исполнение обязательства, принятого бюджетным учреждением в рамках иного вида финансового обеспечения (деятельности), отражаются на основании бухгалтерской справки (ф. 0504833):

Дебет соответствующих счетов аналитического учета счетов 0 206 00 000 «Расчеты по выданным авансам», 0 301 00 000 «Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам», 0 302 00 000 «Расчеты по принятым обязательствам», 0 303 00 000 «Расчеты по платежам в бюджеты», 0 304 00 000 «Прочие расчеты с кредиторами»

Кредит счета 0 304 06 730 «Увеличение расчетов с прочими кредиторами».

Уменьшение задолженности в сумме восстановленного иного источника финансового обеспечения, привлеченного для исполнения обязательства, за счет поступлений средств текущего финансового года отражаются тоже на основании бухгалтерской справки (ф. 0504833):

Дебет счета 0 201 11 510 «Поступления денежных средств учреждения на лицевые счета в органе казначейства».

Кредит счета 0 304 06 730 «Увеличение расчетов с прочими кредиторами».

Здесь же отметим, что в силу норм п. 365 и 367 Инструкции № 157н (в редакции Приказа Минфина РФ от 16.11.2016 № 209н) с 1 января 2017 года к счету 0 304 06 000 «Расчеты с прочими кредиторами» в части денежных расчетов открываются забалансовые счета 17 и 18. В Письме Минфина РФ от 28.12.2016 № 02-06-10/79177 приведена корреспонденция счетов по отражению операций по временному заимствованию средств с кода вида финансового обеспечения 3 на код вида финансового обеспечения 2. По мнению Минфина, операции по привлечению средств по виду финансового обеспечения 3 «Средства во временном распоряжении», направленных в рамках покрытия кассового разрыва при исполнении обязательства по виду деятельности 2 «Приносящая доход деятельность», должны отражаться так:

Дебет

Кредит

Привлечение средств с КФО 3 на исполнение обязательства по КФО 2:

списание денежных средств с КФО 3

3 304 06 830

18 (КОСГУ 610)

3 201 11 610

18 (КФО 610)

поступление денежных средств на КФО 2

2 201 11 510

17 (КОСГУ 510)

2 304 06 730

17 (КОСГУ 510)

Возврат средств с КФО 2 на КФО 3:

списание средств с КФО 2

2 304 06 830

18 (КОСГУ 610)

2 201 11 610

18 (КФО) 610

поступление денежных средств на КФО 3

3 201 11 510

17 (КОСГУ 510)

3 304 06 730

17 (КОСГУ 226)

Медицинское учреждение может воспользоваться разъяснениями, данными в вышеназванном письме, при отражении операций по привлечению из других источников (с других кодов вида финансового обеспечения) средств в случае недостаточности средств ОМС.

Приведем примеры.

ГБУЗ Больница № 5 должна выплатить своим работникам, принимающим участие в реализации программы ОМС, зарплату за февраль. Для выплаты зарплаты учреждению необходимо 2 000 000 руб. Однако на счете имеется 1 800 000 руб. Недостающие средства учреждение привлекает с кода вида финансового обеспечения 2.

На счетах бухгалтерского учета операции по привлечению средств с кода вида финансового обеспечения 2 отразятся так:

Дебет

Кредит

Сумма, руб.

Привлечение средств с КФО 2 на исполнение обязательства по КФО 7:

списаны денежные средства с КФО 2

2 304 06 830

18 (КОСГУ 610)

2 201 11 610

18 (КФО 610)

200 000

200 000

поступили денежные средства на КФО 7

7 201 11 510

17 (КОСГУ 510)

7 304 06 730

17 (КОСГУ 510)

200 000

200 000

Продолжим условия примера 1 и предположим, что на лицевой счет учреждения поступили денежные средства от страховой медицинской организации в счет оплаты оказанных медицинских услуг.

Возврат средств на код вида финансового обеспечения 2 отразится так:

Дебет

Кредит

Сумма, руб.

Возврат средств с КФО 2 на КФО 7:

списаны денежные средства с КФО 7

7 304 06 830

18 (КОСГУ 610)

7 201 11 610

18 (КФО 610)

200 000

200 000

поступили денежные средства на КФО 2

7 201 11 510

17 (КОСГУ 510)

2304 06 730

17 (КОСГУ 211)

200 000

200 000

Операции по привлечению (восстановлению) денежных средств между кодами финансового обеспечения отражаются в отчете о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723) в порядке, установленном п. 55.1 – 56 Инструкции № 33н. Пример заполнения этого отчета рассмотрен в Письме Минфина РФ № 02-06-10/79177.

Напомним, что согласно нормам п. 55.1 Инструкции № 33н отчет (ф. 0503723) составляется и представляется по состоянию на 1 июля, 1 января года, следующего за отчетным, и содержит сведения о движении денежных средств на счетах учреждений в рублях и иностранной валюте, открытых в подразделениях Банка России, в кредитных организациях, органах, осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджета, а также в кассе учреждения, в том числе средств во временном распоряжении.

Отчет составляется в разрезе кодов КОСГУ, на основании аналитических данных по видам поступлений и выбытий, отраженным на забалансовых счетах 17 «Поступления денежных средств», 18 «Выбытия денежных средств», открытых к счетам:

 • 0 201 11 000 «Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства»;
 • 0 201 21 000 «Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации» (для автономных учреждений);
 • 0 201 23 000 «Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути»;
 • 0 201 26 000 «Денежные средства учреждения на специальных счетах в кредитной организации»;
 • 0 201 27 000 «Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации»;
 • 0 201 34 000 «Касса»;
 • 0 210 03 000 «Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам».

Рассмотренные в примере операции в отчете (ф. 0503723) будут отражены следующим образом.

В разделе 2 «Выбытия» по строке 231 «За счет заработной платы» должно быть отражено увеличение по счету 18 (КОСГУ 211) (показатель равен 200 000 руб.).

Раздел 3 «Изменение остатков средств» будет заполнен так:

 • по строке 442 «Выбытие денежных средств во временном распоряжении» отражается показатель по дебету счета 2 304 06 830 (одновременно делается запись по забалансовому счету 18) (показатель равен 200 000 руб.) Этот же показатель переносится и в строку 440 «Со средствами во временном распоряжении»;
 • по строке 463 «Поступление денежных средств при управлении остатками» отражается показатель по кредиту счета 7 304 06 730 (одновременно запись дублируется по забалансовому счету 17) (отражается отрицательный показатель – 200 000 руб.). Показатель строки 463 в отрицательном значении переносится и в строку 460 «Изменение остатков средств при управлении остатками – всего»;
 • по строке 502 «За счет уменьшения денежных средств» отражается показатель, равный показателю строки 720 ф. 0503737, увеличенный на кредит счета 2 201 11 610 (в рассматриваемом примере показатель строки 502 равен 400 000 руб.);
 • по строке 510 «За счет увеличения денежных средств» отражается показатель в отрицательном значении, взятый из строки 710 ф. 0503737. Этот показатель в нашем случае будет равен 200 000 руб. со знаком минус;
 • по строке 500 «Изменение остатков средств – всего» отражается сумма строк 501 и 502 (исходя из рассматриваемых в примере данных показатель равен 200 000 руб.).

Аюдар-пресс

Подписка Разместить:

3.3.2. Расходы автономного учреждения на оплату работ, услуг

Счет 0 401 20 221 «Расходы на услуги связи»

На данном счете автономным учреждением учитываются расходы на приобретение услуг связи (п. 133 Инструкции N 183н, Указания N 180н), в том числе услуги:

— почтовой, фельдъегерской и специальной связи, в том числе по почтовой пересылке пенсий и пособий и оплате почтовых сборов при получении услуг почтовой, фельдъегерской и специальной связи;

— телефонной, телеграфной, факсимильной, сотовой, пейджинговой связи, радиосвязи и других видов связи (абонентская и повременная оплата), в том числе за предоставление доступа и использование линий и каналов связи (передачи данных (информации));

— по оплате расходов на приобретение почтовых марок, маркированных конвертов, уведомлений и иных почтовых бланков;

— абонентской платы за пользование почтовыми абонентскими ящиками;

— пользование глобальной сетью Интернет, радиоточкой;

— регистрации сокращенного телеграфного адреса;

— другие аналогичные расходы.

Бухгалтерский учет указанных расходов ведется в порядке, установленном абз. 2 п. 181 Инструкции N 183н.

Бухгалтерские записи автономного учреждения

по учету расходов на услуги связи

N п/п Номер счета
по дебету по кредиту
1 Отражение расходов на услуги связи 0 401 20 221 0 208 21 000, 0 302 21 000
2 Отнесение на расходы текущего финансового года себестоимости реализованных работ, услуг в части расходов по услугам связи 0 401 20 221 0 109 60 221
3 Отнесение общехозяйственных расходов в части не распределяемых на себестоимость готовой продукции (выполненных работ, оказанных услуг) на увеличение расходов текущего финансового года 0 401 20 221 0 109 80 221
4 Отнесение расходов по реализации товаров на финансовый результат текущего года 0 401 20 221 0 109 90 221
5 Списание расходов по реализации нефинансовых активов в уменьшение соответствующих доходов 0 401 10 172, 0 401 10 130 0 401 20 221
6 Принятие к учету положительной разницы между фактической и плановой себестоимостью реализованной готовой продукции 0 401 20 221 0 109 60 221
7 СТОРНО Принятие к учету отрицательной разницы между фактической и плановой себестоимостью реализованной готовой продукции 0 401 20 221 0 109 60 221
8 Списание сальдо по расходам на услуги связи на финансовый результат в конце года 0 401 30 000 0 401 20 221

Ситуации из практики:

Корреспонденция счетов: Федеральным автономным учреждением оплачены услуги интернет-провайдера по предоставлению доступа к сети Интернет. Оплата произведена за счет средств субсидии, предоставленной на реализацию долгосрочной целевой программы.

Счет 0 401 20 222 «Расходы на транспортные услуги»

На данном счете автономным учреждением учитываются расходы на приобретение транспортных услуг, в том числе (п. 134 Инструкции N 183н, Указания N 180н) по:

— расходам, связанным с перемещением работников и членов их семей к месту работы (службы), месту жительства, месту проведения отпуска и обратно, при служебных командировках (служебных разъездах);

— оплате расходов за пользование на транспорте постельными принадлежностями, оплате разного рода сборов при приобретении проездных документов (комиссионный сбор, оплата страховых платежей по обязательному страхованию пассажиров на транспорте и т.д.);

— услугам по перевозке несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений, и сопровождающих их лиц;

— обеспечению должностных лиц проездными документами в служебных целях на все виды общественного транспорта, а также возмещению указанных расходов, в случае если должностные лица не были обеспечены в установленном порядке проездными документами в соответствии с законодательством РФ;

— обеспечению сотрудников, выполняющих работы разъездного характера, проездными документами на все виды общественного транспорта (в служебных целях);

— оплате проезда студентов, обучающихся по заочной форме обучения, при проезде к месту нахождения учебного заведения;

— обеспечению проездными билетами свидетелей, вызываемых следственными или судебными органами;

— оплате работ и услуг, осуществляемых (оказываемых) в рамках договора транспортной экспедиции;

— комплексному обслуживанию флота;

— другие аналогичные расходы.

Бухгалтерский учет указанных расходов ведется в порядке, установленном абз. 2 п. 181 Инструкции N 183н.

Бухгалтерские записи автономного учреждения

по учету расходов на транспортные услуги

N п/п Номер счета
по дебету по кредиту
1 Отражение расходов на транспортные услуги 0 401 20 222 0 208 22 000, 0 302 22 000
2 Отнесение на расходы текущего финансового года себестоимости реализованных работ, услуг в части расходов на транспортные услуги 0 401 20 222 0 109 60 222
3 Отнесение общехозяйственных расходов в части не распределяемых на себестоимость готовой продукции (выполненных работ, оказанных услуг) на увеличение расходов текущего финансового года 0 401 20 222 0 109 80 222
4 Отнесение расходов по реализации товаров на финансовый результат текущего года 0 401 20 222 0 109 90 222
5 Списание расходов по реализации нефинансовых активов в уменьшение соответствующих доходов 0 401 10 172, 0 401 10 130 0 401 20 222
6 Принятие к учету положительной разницы между фактической и плановой себестоимостью реализованной готовой продукции 0 401 20 222 0 109 60 222
7 СТОРНО Принятие к учету отрицательной разницы между фактической и плановой себестоимостью реализованной готовой продукции 0 401 20 222 0 109 60 222
8 Списание сальдо по расходам на транспортные услуги на финансовый результат в конце года 0 401 30 000 0 401 20 222

Ситуации из практики:

Корреспонденция счетов: Как отразить в учете автономного учреждения продажу объекта основных средств (холодильного шкафа), приобретенного за счет средств от приносящей доход деятельности?

Корреспонденция счетов: Автономным учреждением заключен договор перевозки с логистической компанией. По условиям договора логистическая компания доставляет покупателям автомобильным транспортом товары, реализуемые учреждением. Стоимость доставки товаров с покупателей отдельно не взыскивается.

Счет 0 401 20 223 «Расходы на коммунальные услуги»

На данном счете автономным учреждением учитываются расходы на приобретение коммунальных услуг, в том числе (п. 135 Инструкции N 183н, Указания N 180н) по оплате:

— услуг отопления, горячего и холодного водоснабжения, потребления газа и электроэнергии;

— услуг ассенизации, водоотведения;

— технологических нужд (работ, связанных с предоставлением коммунальных услуг, носящих регламентированный условиями предоставления коммунальных услуг, включенных в обязательства сторон по договору на приобретение коммунальных услуг);

— другие аналогичные расходы.

Бухгалтерский учет указанных расходов ведется в порядке, установленном абз. 2, 3, 4 п. 181 Инструкции N 183н.

Бухгалтерские записи автономного учреждения

по учету расходов на коммунальные услуги

N п/п Номер счета
по дебету по кредиту
1 Отражение произведенных расходов на коммунальные услуги: — за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности (в части расходов, не формирующих себестоимость готовой продукции (работ, услуг)); — за счет средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (по содержанию недвижимого и особо ценного движимого имущества, приобретенного за счет средств учредителя); — за счет средств целевых субсидий 2 401 20 223 4 401 20 223 5 401 20 223 2 208 23 000, 2 302 23 000 4 208 23 000, 4 302 23 000 5 208 23 000, 5 302 23 000
2 Отнесение на расходы текущего финансового года себестоимости реализованных работ, услуг в части расходов на коммунальные услуги 0 401 20 223 0 109 60 223
3 Отнесение общехозяйственных расходов в части не распределяемых на себестоимость готовой продукции (выполненных работ, оказанных услуг) на увеличение расходов текущего финансового года 0 401 20 223 0 109 80 223
4 Отнесение расходов по реализации товаров на финансовый результат текущего года 0 401 20 223 0 109 90 223
5 Списание расходов по реализации нефинансовых активов в уменьшение соответствующих доходов 0 401 10 172, 0 401 10 130 0 401 20 223
6 Принятие к учету положительной разницы между фактической и плановой себестоимостью реализованной готовой продукции 0 401 20 223 0 109 60 223
7 СТОРНО Принятие к учету отрицательной разницы между фактической и плановой себестоимостью реализованной готовой продукции 0 401 20 223 0 109 60 223
8 Списание сальдо по расходам на коммунальные услуги на финансовый результат в конце года 0 401 30 000 0 401 20 223

Ситуации из практики:

Корреспонденция счетов: Автономным учреждением оплачена тепловая энергия, потребленная на отопление административного здания. Оплата произведена за счет средств субсидии, предоставленной учреждению на выполнение государственного задания.

Корреспонденция счетов: Как отразить в учете автономного учреждения расходы на оплату услуг водоснабжения и канализации?

Корреспонденция счетов: В связи с технологическими нуждами в текущем месяце сторонней организацией произведена очистка системы отопления административного здания автономного учреждения. Работы выполнены в рамках договора оказания услуг по теплоснабжению. Как отразить в бухгалтерском учете учреждения расходы по оплате данных работ, произведенные за счет субсидии на выполнение государственного задания?

Счет 0 401 20 224 «Расходы на арендную плату за пользование имуществом»

На данном счете автономным учреждением учитываются расходы по оплате арендной платы в соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды, имущественного найма, проката) объектов нефинансовых активов (п. 136 Инструкции N 183н, Указания N 180н).

Бухгалтерский учет указанных расходов ведется в порядке, установленном абз. 2, 3, 4 п. 181 Инструкции N 183н.

Бухгалтерские записи автономного учреждения

по учету расходов на арендную плату

за пользование имуществом

N п/п Номер счета
по дебету по кредиту
1 Отражение произведенных расходов на арендную плату за пользование имуществом: — за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности (в части расходов, не формирующих себестоимость готовой продукции (работ, услуг)); — за счет средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (по содержанию недвижимого и особо ценного движимого имущества, приобретенного за счет средств учредителя); — за счет средств целевых субсидий 2 401 20 224 4 401 20 224 5 401 20 224 2 208 24 000, 2 302 24 000 4 208 24 000, 4 302 24 000 5 208 24 000 5 302 24 000
2 Отнесение на расходы текущего финансового года себестоимости реализованных работ, услуг в части расходов на арендную плату за пользование имуществом 0 401 20 224 0 109 60 224
3 Отнесение общехозяйственных расходов в части не распределяемых на себестоимость готовой продукции (выполненных работ, оказанных услуг) на увеличение расходов текущего финансового года 0 401 20 224 0 109 80 224
4 Отнесение расходов по реализации товаров на финансовый результат текущего года 0 401 20 224 0 109 90 224
5 Списание расходов по реализации нефинансовых активов в уменьшение соответствующих доходов 0 401 10 172, 0 401 10 130 0 401 20 224
6 Принятие к учету положительной разницы между фактической и плановой себестоимостью реализованной готовой продукции 0 401 20 224 0 109 60 224
7 СТОРНО Принятие к учету отрицательной разницы между фактической и плановой себестоимостью реализованной готовой продукции 0 401 20 224 0 109 60 224
8 Списание сальдо по расходам на арендную плату за пользование имуществом на финансовый результат в конце года 0 401 30 000 0 401 20 224

Ситуации из практики:

Корреспонденция счетов: Экспериментальной школой высшего спортивного мастерства, являющейся автономным учреждением, заключен договор с собственником помещения об аренде сауны сроком на один месяц в целях обеспечения проведения спортивных мероприятий.

На проведение указанных мероприятий учреждению предоставлена целевая субсидия.

Счет 0 401 20 225 «Расходы на работы, услуги по содержанию имущества»

На данном счете автономным учреждением учитываются расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с содержанием объектов нефинансовых активов, находящихся у учреждения на праве оперативного управления, полученных в безвозмездное пользование или в аренду, в том числе (п. 137 Инструкции N 183н, Указания N 180н):

— содержание имущества в чистоте (в том числе уборка и вывоз снега и мусора; дезинфекция, дезинсекция, дератизация и газация; санитарно-гигиеническое обслуживание и мойка);

— проведение работ по реставрации имущества, за исключением работ, носящих характер реконструкции, модернизации, дооборудования;

— пусконаладочные работы;

— другие аналогичные расходы.

Бухгалтерский учет указанных расходов автономным учреждением ведется в порядке, установленном абз. 2, 3, 4 п. 181 Инструкции N 183н.

Бухгалтерские записи автономного учреждения

по учету расходов на работы,

услуги по содержанию имущества

N п/п Номер счета
по дебету по кредиту
1 Отражение произведенных расходов на работы, услуги по содержанию имущества: — за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности (в части расходов, не формирующих себестоимость готовой продукции (работ, услуг)); — за счет средств субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания (по содержанию недвижимого и особо ценного движимого имущества, приобретенного за счет средств учредителя); — за счет средств целевых субсидий 2 401 20 225 4 401 20 225 5 401 20 225 2 208 25 000, 2 302 25 000 4 208 25 000, 4 302 25 000 5 208 25 000, 5 302 25 000
2 Отнесение на расходы текущего финансового года себестоимости реализованных работ, услуг в части расходов на работы, услуги по содержанию имущества 0 401 20 225 0 109 60 225
3 Отнесение общехозяйственных расходов в части не распределяемых на себестоимость готовой продукции (выполненных работ, оказанных услуг) на увеличение расходов текущего финансового года 0 401 20 225 0 109 80 225
4 Отнесение расходов по реализации товаров на финансовый результат текущего года 0 401 20 225 0 109 90 225
5 Отнесение на расходы текущего отчетного периода расходов на работы, услуги по содержанию имущества, отнесенных в прошлые отчетные периоды к расходам будущих периодов 0 401 20 225 0 401 50 225
6 Списание расходов по реализации нефинансовых активов в уменьшение соответствующих доходов 0 401 10 172, 0 401 10 130 0 401 20 225
7 Принятие к учету положительной разницы между фактической и плановой себестоимостью реализованной готовой продукции 0 401 20 225 0 109 60 225
8 СТОРНО Принятие к учету отрицательной разницы между фактической и плановой себестоимостью реализованной готовой продукции 0 401 20 225 0 109 60 225
9 Списание сальдо по расходам на работы, услуги по содержанию имущества на финансовый результат в конце года 0 401 30 000 0 401 20 225

Ситуации из практики:

Корреспонденция счетов: Как отразить в учете автономного учреждения расходы на оплату договора на проведение испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий?

Корреспонденция счетов: Муниципальным автономным учреждением заключен договор на проведение энергетического обследования (энергоаудита) со специализированной организацией. Договором предусмотрена предоплата в размере 50% стоимости проведения обследования. Оплата проведения энергоаудита произведена за счет целевой субсидии, не связанной с выполнением муниципального задания.

Счет 0 401 20 226 «Расходы на прочие работы, услуги»

На данном счете автономным учреждением учитываются расходы на выполнение прочих работ, оказание прочих услуг (п. 138 Инструкции N 183н, Указания N 180н), в том числе на:

— научно-исследовательские, опытно-конструкторские, опытно-технологические, геолого-разведочные работы, услуги и работы по типовому проектированию, планированию, зонированию и межеванию;

— проектные и изыскательские работы в целях разработки проектно-сметной документации, а также услуги по ее экспертизе;

— разработку технических условий присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, оплату за присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения и за увеличение потребляемой мощности;

— монтаж и установку локальных вычислительных сетей, систем охранной и пожарной сигнализации, видеонаблюдения, контроля доступа, иных систем и объектов имущества;

— оплату медицинских услуг;

— услуг охраны; страхования; хранения имущества; агентских услуг; услуг по договорам комиссии, поручения;

— наем жилых помещений при служебных командировках;

— изготовление и приобретение бланочной продукции (в том числе: бланков строгой отчетности, первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, отчетности и пр.), приобретение периодических изданий;

— услуги и работы в области информационных технологий (в том числе приобретение неисключительных (пользовательских) прав на программное обеспечение и справочно-информационные базы данных);

— выплату авторских, исполнительских и постановочных вознаграждений; вознаграждений присяжных, народных, арбитражных заседателей, участвующих в судебном процессе, а также адвокатов (в установленном порядке) в соответствии с законодательством Российской Федерации;

— другие расходы, связанные с оплатой прочих работ, услуг.

Бухгалтерский учет указанных расходов ведется в порядке, установленном абз. 2, 3, 4 п. 181 Инструкции N 183н.

Бухгалтерские записи автономного учреждения

по учету расходов на прочие работы, услуги

N п/п